ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F=;SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8hWordDocumentkv Oh+'0 px |4TO9N Normal.dotm4TO9N1@?;@D;<WPS Office_11.3.0.9228_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.3.0.92280TablerData WpsCustomData P&KSKSkv$I zpa$ h 64 DN b]^u`sX@\L?eĉ'`eNnta^h ^SeN Ty eS gHe0^bkbO9evnt ^t1u1sQNR:_b]^nߘ1ZPN gRONsX{tvwbsR01998086Sb^bkvsQL(W2004t^~TL?egblՋpesSRl~TL?egbl@\2sQNpSS 0b]^sXOb@\telݏlcalONNyLReHh 0vwbsS02004047Sb^bk6k'`]\O]~_g03sQNpSSb]^sXalgtelLReHhvwbslRS0200401Sb^bk6k'`]\O]~_g04sQNϑSsXݏlL:NL?eYZZ>k1uϑCgvĉ[bsS02006087Sb^bk]QSeeN05sQNpSStelݏlcalONOOeP^sONyLR]\OeHhvwbsS02006084Sb^bk6k'`]\O]~_g06sQNpSS 0b]^]NqSi^ir3ub{vՋpS͑pLN]NqSi^irNung]\O[eeHh 0vwbsS02007013Sb^bk 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 0]1u-NNSNlqQTV,{AS NJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{ASN!kON2020t^4g29eOǏ7sQNpSS 0b]^sXObL?eYZ1uϑCg~ShQՋL 0vwbsS02008087Sb^bkb@\]QSeeN08sQNpSS 0b]^qSi^irNyteleHh 0vwbsv{02008048Sb^bk6k'`]\O]~~_g9sQNpSS 0b]^algnPgltte9e {tRl 0S 0b]^sXObPgltyvz]6e{tRl 0vwbsv{02008023Sb^bkOncvwsO@\ 0sQNR:_algn(W~vc|~6eTЏ%~b]\Ovw 0]^bk010sQNpSSb]^͑pLNONsXΘiSSf[Thg]\O[eeHhvwbsRQ02010036Sb^bk6k]\O]~_g11sQNpSS 0b]^sXOb@\cal9_6e]\ORl 0vwbsS020100108Sb^bk2018t^]eL99ez12sQNpSS 0b]^sXOb@\^yvQeQS[yb{tRl 0vwbsS02011090Sb^bk]6R[ev{tRl ,g{tRl] N(u013sQNpSS 0b]^sXݏlў TUSONvcw{tRlՋL 0T 0b]^sXݏlHhNfIQRlՋL 0vwbsS020110119Sb^bk 0Ym_lwsXݏl ў TUS {tRlՋL 0]^bk014sQNpSS 0b]^sXOb@\5u@LNalgtel]\OeHh 0vwbsR02012023Sb^bk6k]\O]~_g015sQNpSS 0b]^ONsXL:NO(uI{~ċNR`{tRlՋL T 0b]^ONsXL:NO(uI{~ċNhQՋL 0vwbsS02012043Sb^bkwu`sXS2020t^1g20e NS 0Ym_lwu`sXSsQNpSS<Ym_lwONsXO(uċN{tRlՋL >vw 016sQNpSS 0b]^2012t^^qSi^irNuT~%USMO Sh R^]\OeHh 0vwbsQ02012071Sb^bk6k'`]\O]~~_g17sQNpSS 0b]^sXq_TċN:ggO(u8hRl 0vw bs^02012077Sb^bk]6R[ev8hRl ,g8hRl] N(u018sQNpSS 0b]^,g~llV6e~TltNVYNeRl 0vwbsS02012063Sb^bkNVYNe gHeg2012t^12g31e19b]^sXOb@\sQN{?e>eCg gR~rSU\vwbsS020120130Sb^bk] ge{teNQS20sQNpSS 0sXL?eYZ[e~R 0vwbsS[2012]117Sb^bkb@\]QSeeN21sQNpSS 0b]^sXOb@\pSg ~6RiS]LNtel]\OeHh 0vwbsR[2012]141Sb^bk6k]\O]~_g22sQNpSS 0b]^]NVSO^ir3ub{v]\O[eeHh 0vwbsS020120166Sb^bk 0-NNSNlqQTVVSO^iralgsX2ll 0]1u-NNSNlqQTV,{AS NJ\hQVNlNh'YO8^RYXTO,{ASN!kON2020t^4g29eOǏ23sQN=[{?e>eCgBlۏNekcGSsO gRHevw(YS)bsS020120196Sb^bk] ge{teNQS24sQNpSS 0b]^5u@LNHe{tRl 0vwbslR0201302Sb^bkOncv 0sQNpSSYm_lw5u@LNalgteleHhvw 0]^bk25sQNR_[Usċ[ybKb~cۏV'YLNalgtelvwbsS02013034Sb^bk6k'`]\O]~~_g26sQNpSS 0^yvsXOb N Te {tRl 0vwbsS02013077Sb^bk 0^yvsXOb{tagO 02017t^]O27sQNpSS 0b]^sXOb@\QwQsO[lf]\OfLĉ[ 0vwbsS02013093SbO9eOncvR N~eN]^bk28sQN_U\qSi^irhQǏ z{tvwbsQ020130109Sb^bk6k'`]\O]~~_g29sQN/{_Ym_lwsXObS 0sQNcۏsXhKm^:WS]\Ova 0vwbsS020130132Sb^bk30sQNpSS 0b]^sXalg:_6R#NOiՋp]\O[eeHh 0vwbsS02014090Sb^bk[eeHhՋp]\Ovh0R2016t^ 2016t^Tb]cL[si31sQNpSSb]^sXݏlL:N>NbVYRRlvwbsS0201408Sb^bkb@\]QSeeN32sQNpSS 0b]^_U\]N^lalgNytelLR[eeHh 0vwbslR0201407Sb^bk6k]\O]~_g33sQNpSS 0b]^>yOsXhKm(ϑ{tRlՋL 0vwbsS020150105Sb^bk34sQNpSS 0b]^sXOb@\L?eSNyƖ-NSt0Ɩ-NSƖ-N [eeHh 0T 0b]^sXOb@\L?eSNyƖ-NSt0Ɩ-NSƖ-N ]\O6R^ 0vwbsS020150127S gHe35sQNpSS 0b]^]NVSO^irƖ-NYnS~T)R(uĉR2016-2020t^ 0vwbsQ020150150S gHe36sQNpSS 0b]^sXOb@\L?eYZ[e~R 0vwbsS020150148Sb^bkb@\]QSeeN37sQNpSS 0b]^sXOb@\L?eYZ1uϑL:N[e~RՋL 0vwbsS020150149Sb^bkb@\]QSeeN38sQNۏNekR:_qSi^irhQǏ zv{]\OvwbsS02016061Sb^bk6k'`]\O]~~_g39sQNpSS 0b]^;Su^irhQǏ zv{]\OeHh 0bsS020160111S gHe40sQN9eiO]\O6R^Ogql[_R{|YtOv[eaՋL bsS020160122S gHe41sQN(W(u:gRfcl[e{f]Ql0R}QlhKmvJTbsS020160124Sb^bk2019t^5g1ew[eev:gRfsOhKmhQGB18285-2018}llf 0GB18285-2018glf 42sQNpSS 0b]^ĉ!ju*s{Qk:WzfgasOv{]\Oc[aՋL 0vQbsQ02017019Sb^bk43sQNteb]^sO@\sXObċ0OTN[^vwbsS0201801S gHe44sQNpSS 0b]^sXOb@\^yvsċ[yb{tfLRl 0vwbsS0201802S gHe45sQNpSS 0b]^sXL?eYZ1uϑWQՋL 0vwbsS02018016S gHe46sQNpSS 0b]^WXalgrQg[eeHh 0vwbsS02018061S gHe47sQNpSS 0b]^]NV:S al4lvc:S ^[eeHh 0vwbsQ02018092SbO9eRag>kN[E N&{48sQNpSS 0b]^sXOb@\^yvsXq_TċNeN[ybNR6R9ei[eeHh 0vw bsS02018093S gHe49sQNpSS 0b]^sXq_TċN:ggO(uI{~ Vr{t 8hRlՋL 0vwbsS020180153SbO9eRag>kN[E N&{50sQNR:_]Nkm0ؚSm^^4lT]Nallly{tvwbsR02019022Sb^bk6k'`]\O]~~_g51b]^u`sX@\b]^"?e@\sQNpSSb]^sXݏlL:N gVY>Nb[e~RvwbsS02019059S gHe52sQNpSS 0b]^qSi^irƖ-Ntel]\O[eeHh 0vwbsR02019071Sb^bk6k'`]\O]~~_g53sQNۏNekR:_4l5uzqS^{tvwsO04l)R bsR02019073S gHe54b]^u`sX@\sQN Ta_U\qSi^irƖ-N6eƖ.X[lЏ~%ՋpvQbsQ020190127S gHe55sQN^z\[hQS0>e\ʋuSNyT[TR:g6RvwbsS02019050S gHe56bsS020190128Sb]^u`sX@\I{9sQNpSS 0b]^u`sX_c[TPxFURlՋL 0 0b]^u`sX_c[gċ0O z^ĉ[ՋL 0T 0b]^u`sX_c[O Y{tRlՋL 0vw bsS020190128S gHe 248:DFJLbdhjnrtvweUE;CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH#CJ PJo(aJ @mH sH nHtH#CJ PJo(aJ @mH sH nHtHCJPJaJKHCJ PJo(aJ @CJ PJaJ @CJ PJo(aJ @CJPJaJKHCJPJaJKH CJPJaJCJPJaJKH CJPJaJCJPJaJKHCJ$PJo(aJ$@OJPJQJo(aJ OJPJQJaJ  ë{iS=-CJPJo(aJmH sH nHtH+CJ PJo(aJ @KHmH sH nHtH_H+CJOJPJQJo(^JaJmH sH nHtH#CJOJPJQJo(^JaJnHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\  F H P X ` b d h j n p z | óyaWI?1CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtH| ǽi_Q9/CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\  & . 6 8 : > ue[C9+CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\CJOJPJo(nHtH\> @ N R T V ue[C9+CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\ . 0 < @ H ŷm[I9'"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\CJOJPJo(nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\ H J L P R T b " $ õoaWI/3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(^JaJCJOJPJo(\CJOJPJQJo(^JaJCJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH CJPJaJCJOJPJo(nHtH\!CJOJPJo(aJ5nHtH\CJOJPJo(nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\$ & , 4 6 : < > @ D F X \ ^ ŹjY?/CJPJo(aJmH sH nHtH3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H!CJOJPJo(aJ5nHtH\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H!CJOJPJo(aJ5nHtH\CJOJPJo(\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJOJPJo(aJ\CJOJPJaJ\CJOJPJo(\CJOJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\CJOJPJo(aJ\ ^ ` ˹weM=-CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH 2 4 N P R V X ɷ{iYI7%"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\  "&*,`b˹}k[K9'"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ bnr|~˹}k[K9'"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ .268ɷsaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ <>VX^`ɷsaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ `ptxz˻saO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ ͻm[K;+CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtHCJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH NPRjlrtɷp`P@6CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtHCJOJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\$CJPJaJKHmH sH nHtH_H"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ (,0˻m[K9)CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJPJ\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\ 02`b|~˹|jXH8&"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH JLfɷqaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ fhnp~ɷsaO=+"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\ lptvͽweS:("CJOJPJo(mH sH nHtH\0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ 68>@x|ͻsaO=-CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\ (˹q_O?-"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH (*BDJLhx|ɷo_O=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ &(BDɷsaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ DJL^bfhɷukYI7/%CJOJPJo(\CJOJPJ\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\&(*0ñukYI7-CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\ 028:Pvz~ɻwm[Q?/CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ $&.68ѿ}mcQG5%CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\8:>@FHVZ^`ѿ}mcKA/'CJOJPJ\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\`b|~˹ucQ?-"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\ ˻saO=-CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ >@Z\bdtx|~˹q_O?-"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH .0HɷqaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ HJPRdhlnɷsaO=+"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\  &(,.26˻saO=-CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ 68npx ûucSA1CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJOJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtHXZrtz|˹m]M;)"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\+CJPJo(^JaJKHmH sH nHtH_H"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH 6 8 < ɯ}kYG5#"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_H"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ < > B F H ˻saO=-CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ !!!D!F!˹scSA/"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH F!^!`!b!f!h!z!~!!!!!ɹueUC1"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\"CJOJPJo(mH sH nHtH\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ !!!!!!""P"R"l"n"p"ɰ~lZH6$"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H"CJPJo(aJ>*mH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ p"t"v"""""""""""ñm[I7%"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJPJo(aJmH sH nHtH ""###T#V#n#p#t#v#z#~#˻saO=-CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ ~############$$˹q_O?-"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtH $$&$>$@$D$F$J$N$P$$$$$$ɿucQ?-#CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\ $$$$$$$%%%%"%&%ŵm]C1!CJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\3CJOJPJQJo(^JaJKHmH sH nHtH_HCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\"CJOJPJo(mH sH nHtH\CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH"CJOJPJo(mH sH nHtH\.CJOJPJo(aJKHmH sH nHtH_H\ &%(%0%8%:%@%V%X%%%%&& & &&&&}ukUE5CJPJo(aJmH sH nHtHCJPJo(aJmH sH nHtH+CJOJPJaJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\+CJOJPJaJKHmH sH nHtH_H\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\CJOJPJ\CJOJPJo(\CJPJo(aJmH sH nHtH&&&&&OJPJQJaJ CJPJaJ4:FLdjp dpa$$$If dpa$$$If d a$$G$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$Ifa$$1$a$$1$prv0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yv da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If  0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y H b j ~ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If~ 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y 8 @ P da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfP R V 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yV da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y 0 J R da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y $ > F Z !da$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$If!da$$9DA$G$8$7$1$$$$4$5$6$3$H$$If da$$$If da$$$IfZ \ ` 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y` da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y 4 P X da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y $ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If$&,0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y,b~ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y0 da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0280$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y8 da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y>X`r da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifrtz0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yz da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yPRlt da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y* da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If*,20$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y2b~ da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yLhp da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yn da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifnpv0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yv da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y8@z da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifz|0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y*DLz da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifz|0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y(DL` da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If`bh0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yh da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y2:x da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifxz0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y&@HX da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfXZ`0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y` da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yb~ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y @\dv da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifvx~0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y~ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y0JRf da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Iffhn0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yn da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y (.0 da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If0280$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y8p da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yZt|~ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If~0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y 8 > @ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If@ B H 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yH da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If 0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y ! da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If!!!0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y!F!`!h!|! da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If|!~!!0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y!!!!! da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If!!"0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y"R"n"v"" da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If"""0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y""""" da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If"##0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y#V#p#v#x# da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifx#z##0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y##### da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If###0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y#&$@$F$H$ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfH$J$P$0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555yP$$$$$ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If$$$0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y$$%% % da$$$If d a$$$If da$$$If da$$$If %"%(%0$ da$$$If$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y&8066666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@"Zcke a$$1$0CJ OJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh H $ ^ b`0f(D08 H6< F!!p""~#$$$&%&& !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGpv ~ P V Z ` $,08rz*2nvzz`hxX` v~fn08 ~@ H !!|!!!""""#x####H$P$$$ %(%&&&HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~G*Cx @Times New Roman-([SO;Wingdings;4 N[_GB2312- |8ўSOYD eck\h[{SOArial Unicode MS4TO9N4TO9N Qh^,^,!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P[$2[$v=v z0( * 3 ?@(%%&&& d$If d a$$$If da$$$If da$$$If&&&&0*%a$$a$$1$$$If:V 6 44l44l0rq*45 5555y&&; 0A .!2#3"2$3%*2S2P0pI1F0,. A!#"$%S2P18